foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 244 guests and no members online

Projekt skierowany dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W projekcie uczestniczy 115 uczniów, którzy w zależności od własnych zainteresowań realizują zajęcia przedmiotowe, a także zajęcia z przedsiębiorczości oraz orientacji i doradztwa zawodowego. Dodatkowo każdy uczeń realizuje płatny staż zawodowy.

Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych zajęć:

Zajęcia z języka angielskiego

Stało się faktem, to, że angielski jest językiem międzynarodowym; stanowi najbardziej powszechne medium komunikacji na całym świecie ze względu zarówno na znaczną liczbę rodzimych użytkowników języka jak i ich rozmieszczenie we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej. Co to oznacza dla młodego Polaka? To przede wszystkim konieczność nauki  j. angielskiego i nabycie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych. Wychodząc naprzeciw „językowym wymaganiom” współczesnego świata, uczniowie klas licealnych Zespołu Szkół biorą udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych  z j. angielskiego.  Tematyka zajęć uwzględnia rozwinięcie i rozszerzenie zagadnień gramatycznych oraz słownictwa z zakresu turystyki, hotelarstwa, ekonomii, ochrony środowiska i górnictwa podziemnego. Celem zajęć jest uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz wzrost kompetencji językowych, a co za tym idzie wzrost mobilności, pewności siebie i szans na rynku pracy. Efekt pracy

Zajęcia z matematyki

Matematyka, pozwala kształcić zdolność logicznego myślenia potrzebną w większości zawodów, więc nie sposób u uczniów klas technikum  przecenić znajomość chociażby jej podstaw. Dla tych, którym matematyka sprawia wciąż kłopot w ramach projektu „Większe kompetencje-szersze perspektywy” prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Celem zajęć jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych oraz poprawa wyników uzyskiwanych na egzaminie maturalnym. Uczniowie pracując w grupach bądź indywidualnie pod okiem nauczyciela, rozwiązując wiele ciekawych zadań, dyskutując, szukając błędów w rozwiązaniach mają szansę na uzupełnienie braków z wcześniejszych etapów kształcenia.
Program zajęć uwzględnia treści określone w podstawie programowej kształcenia na poziomie podstawowym.

Zajęcia „Informatyka z ECDL”

W dobie XXI wieku, gdy zdolności w zakresie IT są wymagane niemal na każdym stanowisku pracy, uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w szkoleniu komputerowym zakończonym certyfikatem o międzynarodowym znaczeniu. Korzyściami dla posiadacza certyfikatu ECDL są m.in.: potwierdzenie posiadanych kompetencji, wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Uczestnicy projektu potwierdzają wzrost kompetencji i nabycie nowych umiejętności przez udział w siedmiu egzaminach praktycznych. Ich zaliczenie pozwoli uzyskać Certyfikat ECDL STANDARD, który zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Szkolenia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół będący czynnymi egzaminatorami ECDL o wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie.

Zajęcia z informatyki

Dziś, kiedy na naszych oczach tworzy się społeczeństwo informatyczne, a komputeryzacja i informatyzacja objęła w zasadzie już wszystkie dziedziny naszego życia, zadaniem nauczycieli jest pomóc młodzieży wejść w to zinformatyzowane społeczeństwo i aktywnie w nim działać. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół biorą udział w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach z informatyki, dzięki którym zwiększają swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy poprzez nabycie praktycznych umiejętności komputerowych. Zajęcia stanowią uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, a ich tematyka obejmuje zagadnienia związane z obsługą pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Outlook), obróbką grafiki, tworzeniem prostej strony internetowej oraz praktycznym wykorzystaniem zasobów internetowych. Poszerzanie wiedzy informatycznej sprzyja uczniom w ich ogólnym rozwoju, uczy logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów za pomocą komputera, rozwija intelektualnie, pogłębia wiedzę o świecie oraz przygotowuje do aktywnego i swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 

Zajęcia z chemii

Chemia to jedna z najbardziej interesujących dziedzin świata naukowego, której zrozumienie jest bardzo ważne, ponieważ jej prawa występują także w innych dyscyplinach naukowych, takich jak: astronomia, botanika, elektronika, geologia, matematyka, medycyna, a nawet sztuka. Chemia jest częścią naszego życia codziennego, której znaczenie we współczesnym świecie nieustannie rośnie. Zajęcia z Technologii Chemicznej w ramach projektu „Większe kompetencje -szersze perspektywy” przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii. Na tego typu zajęciach pozalekcyjnych wszyscy chętni uczniowie wdrażani są do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych z zachowaniem bezpieczeństwa i porządku. Ponadto zajęcia dają okazję do rozwijania zdolności obserwacji, formułowania uogólnień i wyciągania wniosków oraz poznawania możliwości zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu chemii w życiu codziennym.

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

W perspektywie kształtowania się i rozwoju gospodarki rynkowej oraz stale postępujących procesów globalizacji i integracji europejskiej szczególnie ważnym zadaniem staje się przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych.

Formowanie postawy przedsiębiorczej to dziś nadrzędny cel w szeroko pojętej działalności edukacyjnej zaś poznanie i zrozumienie przez uczniów reguł efektywnego gospodarowania to podstawowe umiejętności i wiedza bez względu na poziom kształcenia. Rozwijanie innowacyjności oraz poszukiwanie pomysłów na własną działalność gospodarczą staje się jednym ze sposobów prowadzących do podnoszenia jakości i poziomu życia. Służy temu szeroko rozwinięta oferta zajęć z podstaw przedsiębiorczości, dzięki której uczniowie klas liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły zawodowej otrzymają lepsze przygotowanie do funkcjonowania w stale zmieniającym się rynku pracy a także przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kompetencje biznesowe to nie tylko wiedza ekonomiczna ale również kompetencje osobiste i społeczne. Równomierny rozwój tych obszarów zapewnia lepszy start w rozwijaniu małej i średniej przedsiębiorczości, wzbogaca kompetencje zawodowe i możliwości rozwoju.

 

Zajęcia z orientacji i doradztwa zawodowego

Zajęcia mają na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy. W dzisiejszych jakże trudnych czasach zaistnienie na rynku pracy i utrzymanie się na nim wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ale także, odpowiedniej świadomości zawodowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie dowiadują się jak zaplanować i zrealizować własną karierę zawodową, uczą się świadomego podejmowania decyzji zawodowych, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących możliwości dalszego kształcenia  oraz aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznania swoich predyspozycji i wykorzystanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, prezentowania swojej wiedzy i umiejętności. Nabywają także wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentów związanych z pracą.

2024 Copyright My School Rights Reserved